Dziś jest środa,
30-11-2022

Regulamin PKZP


REGULAMIN WEWNĘTRZNY DLA CZŁONKÓW PKZP PRZY DBFO WARSZAWA – URSYNÓW

 

 1. Do PKZP mogą należeć pracownicy Oświaty Warszawa – Ursynów zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.
 2. Członkowie przyjmowani są do PKZP na podstawie złożonej deklaracji i tym samym wyrażają zgodę na potrącanie z ich poborów wymaganej składki członkowskiej w wysokości minimum 15zł.
 3. Członek PKZP jest obowiązany:
 • wpłacać miesięczną składkę lub wyrazić zgodę na potrącanie składki z  wynagrodzenia za pracę lub zasiłku chorobowego,
 • przestrzegać przepisów statutu, regulaminu oraz uchwał organów PKZP.
 1. Członek PKZP ma prawo:
 • gromadzić oszczędności w PKZP według zasad określonych w statucie,
 • korzystać z pożyczek,
 • brać udział w obradach walnego zebrania,
 • wybierać i być wybieranym do zarządu PKZP i komisji rewizyjnej.            
 1. Skreślenie z listy członków następuje:
 • na pisemne żądanie członka PKZP,
 • w razie ustania zatrudnienia lub przejścia na emeryturę (rentę),
 • w razie śmierci członka PKZP,
 • na skutek uchwały Zarządu PKZP, powziętej w wyniku niedopełnienia przez członka obowiązków określonych w pkt 3.
 1. Osobom skreślonym z listy członków PKZP przysługuje zwrot ich wkładów członkowskich po potrąceniu zadłużenia. Wkłady powinny być odebrane najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od dnia skreślenia. Jeżeli były członek PKZP nie odbierze swoich wkładów w tym terminie, zarząd PKZP nie podjęte wkłady przenosi na fundusz rezerwowy określony w Statucie.
 2. Do PKZP można zapisać się na nowo, ale nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od daty skreślenia.
 3. W razie skreślenia z listy członków PKZP – członka z zadłużeniem, spłata jest wymagana:
 • w ratach ustalonych we wniosku o przyznanie pożyczki, jeśli skreślenie nastąpiło z powodu przejścia na emeryturę, redukcji etatów lub w innych uzasadnionych przypadkach,
 • natychmiast, jeśli skreślenie nastąpiło z powodu porzucenia pracy lub z § 52 KP,
 • w ciągu 3 miesięcy od skreślenia z przyczyn innych niż powyższe.
 1. W razie zwłoki w spłacie zadłużenia:
 • wysyła się pismo do dłużnika w sprawie uregulowania należności w wyznaczonym terminie,
 • kopię wysłanego pisma otrzymują również poręczyciele,
 • brak wpłaty przez dłużnika w wyznaczonym terminie upoważnia zarząd PKZP do pokrycia zadłużenia z wynagrodzenia lub z wkładów poręczycieli,
 • w przypadkach szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych poręczyciel może wystąpić z wnioskiem o rozłożenie spłaty pożyczki na większą ilość rat.
 1. W razie śmierci członka PKZP jego zadłużenie jest ściągane z posiadanych wkładów; nieściągalne zadłużenie jest spłacane z funduszu rezerwowego.
 2. Członek PKZP może ubiegać się o pożyczkę krótkoterminową oraz, po dwuletnim stażu, o pożyczkę długoteminową.
 3. Zgromadzone wkłady wpływają na wysokość pożyczki z PKZP.
 4. Maksymalna wysokość pożyczki krótkoterminowej wynosi:
  • 2 x wysokość  wkładów + wysokość miesięcznej pensji brutto.
 5. Maksymalna wysokość pożyczki długoterminowej wynosi:
  • 12.000,00PLN.
 6. Jeżeli członek PKZP spełnia wymagania określone w regulaminie, można udzielić mu obu pożyczek równocześnie.
 7. Maksymalny termin spłaty pożyczki wynosi 10 rat w przypadku           pożyczki krótkoterminowej i 20 rat w przypadku pożyczki           długoterminowej. W wyjątkowych sytuacjach, na wniosek           pożyczkobiorcy lub poręczycieli Zarząd PKZP może podjąć decyzję o          zmniejszeniu lub zwiększeniu liczby rat.
 8. Spłata pożyczki rozpoczyna się następnego miesiąca po jej udzieleniu.
 9. O pożyczkę z PKZP może ubiegać się:
 • nowy członek po 2 miesiącach od momentu potrącenia pierwszej składki
 • członek, który nie posiada zadłużenia na dzień przyznania pożyczki.
 1. O przyznaniu pożyczki w danym miesiącu na posiedzeniu Zarządu decyduje:
 • spełnienie wymogów punktu 18,
 • prawidłowe, czytelne wypełnienie wniosku:

-wymagane podpisy i pieczątki na wniosku,

-konto bankowe, jeśli zainteresowany posiada,

 • data złożenia wniosku.
 1.  Pożyczka może być przyznana poza kolejnością (w przypadku braku środków finansowych dla wszystkich oczekujących) osobie w sytuacji losowej – wraz z dołączonym do wniosku podaniem.
 2.  Poręczyciele są wymagani do przyznania pożyczki przekraczającej zgromadzone wkłady. Poręczycielem może być każdy pracownik publicznych placówek oświatowych na terenie dzielnicy Ursynów, zatrudniony na podstawie umowy o pracę.
 3.  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak    niż raz w miesiącu (od września do czerwca).
 4.  Zarząd PKZP rozpatruje:
 • deklaracje przystąpienia do PKZP,
 • wnioski o skreślenie z listy członków PKZP,
 • wnioski o przyznanie pożyczki z PKZP,
 • wnioski o odroczenie spłaty pożyczki,
 • wnioski o rozłożenie spłaty pożyczki na większą ilość rat.
 1.  Zmiany w regulaminie na wniosek Zarządu uchwala walne zebranie.
 2.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.06.2018r.
 3.  Traci ważność Regulamin z dnia 15.06.2010r.

 

 

 

Załączniki  do Regulaminu:

1.Wzór wniosku o udzielenie pożyczki.

2.Wzór deklaracji przystąpienia do PKZP.

3.Wzór wniosku o skreślenie z listy członków.

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy