Kontakt

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

al. Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa
tel: 277 51 00, fax: 277 51 09


Samodzielne stanowiska

  Zadania:
  Do zakresu zadań działu należy w szczególności:
 • prowadzenie rachunkowości Biura i placówek oświatowych zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości.
 • przygotowywanie danych i informacji niezbędnych do sporządzenia przez dyrektorów placówek oświatowych planów finansowych.
 • obsługa finansowa rachunków wydzielonych placówek oświatowych.
 • obsługa rachunków bankowych Biura i placówek oświatowych.
 • rozliczanie wydatków ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań i projektów.
 • sporządzanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań budżetowych, statystycznych i finansowych Biura i placówek oświatowych z zakresie realizowanych zadań.
 • bieżąca analiza kont, rachunków, niezbędnych do współdziałania z innymi komórkami organizacyjnymi oraz Urzędem Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w zakresie wykonania budżetu.
 • obsługa finansowa projektów i programów realizowanych przez placówki oświatowe, które są finansowanie lub współfinansowane ze środków zewnętrznych, w szczególności środków Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem, projektów i programów których obsługę zapewnia Urząd m.st. Warszawy.
 • prowadzenie działań związanych z wdrożeniem i stosowaniem elektronicznego obiegu dokumentów finansowo-księgowych pomiędzy placówkami oświatowymi a Biurem.
 • angażowanie wydatków rzeczowych placówek oświatowych oraz Biura wynikających z umów cywilno-prawnych jednorocznych oraz ich ewidencjonowanie w Centralnym Rejestrze Umów m.st. Warszawy.
 • księgowanie funduszu socjalnego Biura i placówek oświatowych.
 • księgowanie kasy zapomogowo-pożyczkowej Biura i placówek oświatowych.
 • prowadzenie kasy Biura.
 • przygotowywanie projektów planów finansowych placówek oświatowych i projektów ich zmian.
 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia uchwały budżetowej m.st. Warszawy oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy, a także materiałów niezbędnych do wprowadzania zmian w tych dokumentach w trakcie roku budżetowego w zakresie zadań powierzonych do obsługi.
 • przygotowywanie analiz i raportów w zakresie zaangażowania i wydatkowania środków finansowych placówek oświatowych oraz efektywności finansowej w tym zakresie.
 • naliczanie odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jego podział dla placówek oświatowych i Biura z uwzględnieniem centralizacji oraz jego analiza i korekta na koniec roku.
 • przygotowywanie sprawozdań statystycznych oraz sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Biura i placówek oświatowych.
 • prowadzenie działań dotyczących systemu informacji oświatowej oraz weryfikacji z arkuszem organizacyjnym poprawności danych wprowadzanych do tego systemu mających wpływ na wysokość części oświatowej subwencji ogólnej.
 • angażowanie wydatków rzeczowych placówek oświatowych wynikających z umów cywilno-prawnych wieloletnich oraz umów zawieranych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na rzecz placówek oświatowych oraz ich ewidencjonowanie w Centralnym Rejestrze Umów m.st. Warszawy.
 • angażowanie wydatków płacowych Biura i placówek oświatowych do budżetu m.st. Warszawy.
 • rozliczanie dotacji zewnętrznych dla placówek oświatowych.
 • prowadzenie całokształtu spraw kadrowych pracowników Biura związanych z nawiązaniem, trwaniem i ustaniem stosunku pracy.
 • prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz badaniami profilaktycznymi w Biurze.
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy Biura oraz nadzór nad jego przestrzeganiem;
 • organizowanie w Biurze naborów na wolne stanowiska pracy, służby przygotowawczej oraz ocen okresowych pracowników;
 • prowadzenie w Biurze spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników oraz praktykami studenckimi i zawodowymi;
 • nadzór nad procesem opisywania stanowisk pracy w ramach modelowego opisu stanowiska pracy oraz sporządzania zakresów obowiązków służbowych pracowników Biura;
 • prowadzenie spraw socjalnych pracowników Biura;
 • obsługa administracyjno-gospodarcza Biura;
 • obsługa kancelaryjna Biura, w tym prowadzenie punktu podawczego;
 • prowadzenie składnicy akt Biura;
 • dokonywanie zakupów materiałów, wyposażenia i usług na rzecz Biura;
 • współpraca z Urzędem Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w zakresie użytkowania przez Biuro pomieszczeń w siedzibie Urzędu na zasadach określonych we wzajemnym porozumieniu;
 • sprawowanie bieżącej kontroli nad środków środkami trwałych trwałymi i wyposażenia i wyposażeniem Biura oraz prowadzenie ewidencji wyposażenia Biura;
 • prowadzenie postępowań i udzielanie zamówień publicznych na rzecz Biura i jako wyznaczony centralny zamawiający na rzecz placówek oświatowych w zakresie wskazanym przez Prezydenta m.st. Warszawy na podstawie art. 49 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 • prowadzeniu postępowań i udzielaniu zamówień publicznych na rzecz jednostek obsługiwanych w zakresie wskazanym przez Prezydenta m.st. Warszawy na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 • wykonywaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na pisemny wniosek placówki oświatowej skierowany do dyrektora Biura i na podstawie udzielonych pełnomocnictw, pomocniczych działań zakupowych, o których mowa w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 • dokonywanie analiz zużycia mediów oraz zakupów towarów i usług przez placówki oświatowe oraz przekazywanie do Działu Analiz i Planowania informacji o wysokości środków koniecznych do zabezpieczenia w planach finansowych i wieloletniej prognozie finansowej placówek;
 • obsługa informatyczna Biura we współpracy i współdziałaniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy oraz Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy;
 • administrowanie oprogramowaniem informatycznym wykorzystywanym w Biurze;
 • administrowanie urządzeniami i systemami komputerowymi, teleinformatycznymi oraz oprogramowaniem placówek oświatowych;
 • naliczanie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników zatrudnionych w Biurze i placówkach oświatowych oraz realizacja potrąceń wynikających z obowiązków pracodawcy;
 • naliczanie wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń z tytułu umów cywilnoprawnych w Biurze i placówkach oświatowych oraz realizacja potrąceń wynikających z przepisów prawa;
 • naliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek oraz składek z tytułu ubezpieczeń społecznych od wypłat wynagrodzeń i innych należności przysługujących pracownikom Biura i placówek oświatowych;
 • naliczanie i odprowadzanie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Pracownicze Plany Kapitałowe oraz innych wpłat i składek wynikających z obowiązujących przepisów prawa Biura i placówek oświatowych;
 • ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu niezbędnych do przygotowania i wypłaty wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych;
 • przygotowywanie zaświadczeń do celów emerytalnych i rentowych oraz innych zaświadczeń o wynagrodzeniach na wniosek pracowników jednostek obsługiwanych (emerytów, rencistów i innych osób fizycznych wnioskujących o zaświadczenie);
 • rozliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli w placówkach oświatowych zgodnie z obowiązkami ustawowymi;
 • obsługa finansowa funduszu socjalnego placówek oświatowych i Biura;
 • wykonywanie zestawień, raportów i przekazywanie innych niezbędnych danych dotyczących scentralizowanego modelu rozliczania zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy w zakresie wypłat dla osób niebędących pracownikami placówek oświatowych;
 • przekazywanie danych niezbędnych w zakresie naliczania, dokonywania wypłat, rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wypłat dla osób fizycznych niebędących pracownikami placówek oświatowych zgodnie z zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy i wytycznymi Skarbnika m.st. Warszawy w tym zakresie.
 • prowadzenie ewidencji i rejestrów na potrzeby rozliczania podatku od towarów i usług zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od towarów i usług, zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy i wytycznymi Skarbnika m.st. Warszawy w tym zakresie;
 • sporządzanie comiesięcznych deklaracji na potrzeby rozliczania podatku od towarów i usług zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od towarów i usług, zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy i wytycznymi Skarbnika m.st. Warszawy w tym zakresie;
 • wykonywanie zestawień, raportów i przekazywanie innych niezbędnych danych dotyczących scentralizowanego modelu rozliczania zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług placówek oświatowych;
 • prowadzenie we współpracy z Radcami prawnymi działań związanych z egzekucją należności pieniężnych przypadających placówkom oświatowym;
 • obsługa księgowa umów najmów i dzierżawy placówek oświatowych;
 • ewidencja środków trwałych należących do placówek oświatowych i Biura w elektronicznym systemie do ewidencji majątku;
 • uczestnictwo w spisach z natury środków trwałych placówek oświatowych i Biura.
 • obsługa prawna Biura, placówek oświatowych i międzyzakładowej kasy zapomogowo-pożyczkowej, w tym zastępstwo procesowe przed sądami i innymi organami ochrony prawnej;
 • udzielanie bieżących konsultacji i porad pracownikom Biura oraz placówek oświatowych w sprawach z zakresu działania Biura lub placówki oświatowej;
 • opracowywanie wzorcowych dokumentów, w szczególności regulaminów, instrukcji i umów, niezbędnych w bieżącej działalności placówek oświatowych;
 • opiniowanie projektów umów zawieranych przez placówki oświatowe.
 • realizacja i kontrola zadań Biura i placówek oświatowych w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym zadań inspektora ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Powrót

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy