Dziś jest piątek,
03-12-2021


2021-11-16 | Informacja o dniach wolnych w DBFO Ursynów

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m. st. Warszawy informuje, że dzień 7 stycznia 2022 r. będzie dniem wolnym od pracy, w zamian za święto przypadające w sobotę (1 stycznia 2022 r.)

2021-06-30 | Kancelaria DBFO Ursynów wraca do normalnych godzin pracy

Informujemy, że kancelaria DBFO Ursynów m.st Warszawy wraca do zwykłych godzin funkcjonowania.

Poniedziałek - Piątek

8:30 - 15:30


2021-04-28 | Informacja o dniach wolnych w DBFO Ursynów

Informujemy, że Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy będzie nieczynne w dniach 4 czerwca i 24 grudnia 2021 roku.

2021-03-25 | Godziny pracy kancelarii DBFO Ursynów m.st Warszawy

Informujemy, że godziny przyjmowania dokumentów w kancelarii DBFO Ursynów m.st Warszawy od dzisiaj do odwołania są następujące:
Pon - Pt: 11:00 - 15:00

2019-12-06 | Godziny pracy

Informujemy, że w dniu 24.12.2019 (Wigilia) Dzielnicowe Biuro Fianansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy będzie nieczynne.


2018-05-25 | Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Dzielnicowym Biurze

Finansów Oświaty – Ursynów m.st. Warszawy jest:

 • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Ursynów m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 (zwane dalej DBFO), reprezentowane przez Dyrektora.
 • W stosunku do danych powierzonych do przetwarzania przez jednostki obsługiwane (w zakresie określonym w statucie Biura) Administratorami tych danych są poszczególne jednostki obsługiwane (wyszczególnione w statucie Biura).
 1. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania DBFO, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z:
 1. Administrator danych osobowych – Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m. st. Warszawy - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze;
 2. realizacji umów zawartych z kontrahentami;
 3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 1. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w sytuacji kiedy udostępnianie jest obowiązkiem wprost określonym w przepisach prawa;
 2. na podstawie wniosku od podmiotu uprawnionego do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 3. na podstawie umów zawartych z innymi podmiotami, w ramach której istnieje konieczność udostępnienia danych (powierzenie przetwarzania danych osobowych), w szczególności podmiotom świadczącym usługi, informatyczne, konsultacyjne, archiwizacyjne.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 1. obowiązywania umowy a po jej zakończeniu w celach archiwizacyjnych przez okres wymagany przepisami prawa;
 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
 3. dochodzenia roszczeń;
 4. w którym DBFO zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane przez DBFO,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 1. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w DBFO Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

2015-09-02 | Sprawozdanie SIO wg stanu na 10 i 30 września

Przypominamy, że:

 • 15 września upływa termin składania sprawozdań SIO wg stanu na 10 września.
 • 5 października upływa termin składania sprawozdań SIO wg stanu na 30 września.

Szczegółowe informacje o SIO znajdują się tutaj.


2014-01-09 | Zmiana lokalizacji kasy DBFO

Uprzejmie informujemy, że 9 stycznia b.r. kasa DBFO Ursynów została przeniesiona na V piętro, do pokoju 508. Za wszelkie utrudnienia bardzo przepraszamy.


2013-09-26 | Sprawozdania SIO wg stanu na 30 września

Przypominamy, że 3 października upływa termin składania sprawozdań SIO wg stanu na 30 września.Szczegółowe informacje o SIO, oraz formularz do wysyłki sprawozdań, znajdują się tutaj.


2013-09-09 | SIO - problemy z wydrukiem zestawienia zbiorczego

W niektórych placówkach pojawiają się problemy z wygenerowaniem zestawienia zbiorczego - okno zestawienia w ogóle się nie otwiera. W takiej sytuacji należy wejść na tę stronę i pobrać oraz zainstalować plik SIO_windowsJRE_3_15_0.exe (ważne jest to "JRE" w nazwie, numerek 3_15_0 może być inny, jeśli w międzyczasie będzie aktualizacja).


2013-09-09 | SIO - wrzesień 2013

Informujemy, że zbliżają się terminy składania sprawozdań SIO. Są to:

 • 13 września br. - dla sprawozdań wg stanu na 10 września,
 • 3 października br. - dla sprawozdań wg stanu na 30 września.

Szczegółowe informacje o SIO, oraz formularz do wysyłki sprawozdań, znajdują się tutaj.


2013-08-08 | Informacja o zamknięciu kasy DBFO

Uprzejmie informujemy, że 16 sierpnia b.r. kasa DBFO bedzie nieczynna. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.


2013-07-29 | Nowa witryna DBFO Ursynów

Witamy na nowej stronie DBFO Ursynów. Mamy nadzieję, że uzupełniona zawartość, a także poprawiona przejrzystość witryny, spełnią Państwa oczekiwania.

Z nowych funkcji należy wymienić wykaz obsługiwanych przez nas placówek (pozycja 'Placówki' w menu po lewej stronie ekranu). Po kliknięciu w 'Szczegóły placówki' można sprawdzić, którzy pracownicy naszego Biura obsługują daną placówkę, a także pobrać plan finansowy na bieżący rok. W tym też miejscu będą się pojawiać inne ogólnodostępne materiały związane z daną placówką.

W dziale 'Druki do pobrania' znajdziecie Państwo różne druki i formularze, udostępniane placówkom przez DBFO.

W sekcji 'Kontakt' umieszczono listę pracowników DBFO wraz z danymi kontaktowymi, w podziale na działy.

©2013 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów m.st. Warszawy